quinta-feira, 4 de outubro de 2007


कप परा अल्मोफदा फीता एम् फ़ुक्षिको अमेरिकानो फीता पोर मिम अ rosi